Categories

Tags

Privacybeleid Reiswijf

San Giorgio via Bijzonder Plekje | Reiswijf.nl

Dit is de privacy verklaring van Reiswijf. Hierin wordt omschreven hoe Reiswijf omgaat met jouw persoonlijke gegevens.

Reiswijf, reisorganisatie, gevestigd aan Havelt 7, 5463 PD Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Reiswijf is aangesloten bij Travel Counsellors (een franchise-organisatie voor zelfstandige reisadviseurs, opererend wereldwijd en aangesloten bij ANVR/SGR)  organiseert reizen op maat op basis van persoonlijk reisadvies en publiceert op haar website de leukste reistips en reisblogs voor vakantie en weekendjeweg.

Contactgegevens:

http://www.reiswijf.nl

Telefonisch bereikbaar op +31 6 23451116

Reiswijf is een concept van Desingrids, eigenaar Ingrid van de Rijdt, en is ingeschreven als handelsnaam onder Desingrids bij de KVK onder nummer 60710403.

 

Over het privacybeleid van Reiswijf

Reiswijf geeft veel om jouw privacy. Zij verwerkt daarom uitsluitend gegevens die zij nodig heeft voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die ze over jou en je gebruik van onze diensten heeft verzameld. Reiswijf stelt je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
 Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Reiswijf. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/05/2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door Reiswijf worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook legt Reiswijf aan je uit op welke wijze zij je gegevens opslaat en hoe zij je gegevens tegen misbruik beschermt en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan Reiswijf verstrekte persoonsgegevens. 
Als je vragen hebt over het privacybeleid kun je contact opnemen met Ingrid van de Rijdt. Je vindt de contactgegevens aan het einde van het privacybeleid.

 

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze Reiswijf je gegevens verwerkt, waar zij deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken zij gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

De leukste tips voor vakantie en weekendjeweg

Persoonsgegevens die Reiswijf verwerkt

Reiswijf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Reiswijf verwerkt:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Reiswijf verwerkt

De website van Reiswijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Reiswijf kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Reiswijf zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@reiswijf.nl, dan verwijdert Reiswijf deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Reiswijf neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reiswijf) tussen zit.

 

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@reiswijf.nl

 

Webhosting

Reiswijf neemt webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens Reiswijf en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

Mailchimp

De website reiswijf.nl maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van deze website en het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van deze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via deze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt zul je geen e-mail meer van Reiswijf ontvangen. Je persoonsgegevens slaat MailChimp beveiligd op. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Host

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Doel van de gegevensverwerking

Reiswijf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verzenden van de nieuwsbrief
  • e-mailverkeer indien nodig voor uitvoeren van dienstverlening

 

Algemeen doel van de verwerking

Reiswijf gebruikt je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Reiswijf gebruikt jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met haar deelt en zij gebruikt deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraagt zij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Reiswijf of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door deze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Reiswijf op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Reiswijf gedwongen je gegevens te delen, maar zij zal zich binnen de mogelijkheden die de wet haar biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Reiswijf bewaart je gegevens zolang je cliënt van haar bent. Dit betekent dat zij je klantprofiel bewaart totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij haar aangeeft zal zij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Reiswijf facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal zij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reiswijf en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Reiswijf van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@reiswijf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Reiswijf jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Reiswijf reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Reiswijf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Reiswijf gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Reiswijf heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

Reiswijf behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Reiswijf reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerkt, dan brengt zij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Reiswijf

Havelt 7
, 5463 PD Veghel, Nederland

www.reiswijf.nl

T 06-23451116

E info@reiswijf.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Ingrid van de Rijdt

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren